Emlak | Konular | Kitaplar

KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ

1- Kira bedeli........................._TL.dir (üçyüzyirmibeşmilyonlira.) Her ayın en geç......’inde .......................................................................hesabına yatırılacaktır.

2- Kira sözleşmesi 1 yıl sürelidir. Taraflar mukaveleyi uzatmak istedikleri takdirde kontrat yenilenerek Tüfe+Tefe Ortalaması nispetinde arttırılacaktır.

3- Kiracı mecuru kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz. Devir ve ciro edemez.

4- Kiracı, dükkanın elektrik, su, yakıt, kapıcı, parası stopaj vergisi ve çöp vergisi kira ile yönetim giderlerini zamanında ödeyecek ayrılırken borçsuz olarak teslim edecektir. Bunlarırdan birinin zamanında ödenmemesi halinde kira sözleşmesi fesh edilir.

5- Dükkan dışında apartmana ait demirbaşların tamir ve masrafları ev sahibine aittir.

6- Dükkan içerisinde kiracıya sağlam olarak teslim edilmiş bulunan , sıhhı tesisat, kalorifer ve Elektrik tesisatına ait kullanımdan kaynaklanan hasır ve aksaklıklar kiracıya ait olup bunların giderilmesi bakım ve onarımından dolayı kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Gayrimenkule vereceği hasarları zamanında tazmin etmek zorundadır.

7- Kiracı kira sözleşmesini 1 yıldan önce fesh etmek isterse 1 ay önceden mal sahibine bildirmek zorundadır.

8- Kiracının tahliyesi gerekli görüldüğü takdirde dükkan sahibi 1 ay önceden bildirimde bulunarak darirenin tahliyesini isteyebilecek ve bu süre içinde kiracı tahliyeyi gerçekleştirecektir.

9- Kiracı dükkanda herangi bir tadilat veya ilave yaparsa, dükkanı tahliye ederken bunlar üzerinde hiçbir hak talep edemez.

10- Taraflar dava ve icra takibatı halinde Kadıköy Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetli olduğunu kabul ederler.

11- Kiracıdan ...................depoziti ven geç ..............................inde verecek vermediği takdirde sözleşme geçersiz sayılacaktır. Kiracı dükkanı tam ve eksiksiz, su, elektrik yakıt, vs. Kira borçsuz tahliye ettiğinde depozit aynen iade edilecektir.

12- Aşağıda imzası ve açık adresi bulunan....................................... kiracının kefili olup işbu kefaletinin müşterek ve müteselsil olduğunu ve kiracının mecura tahliyesine kadar devam edeceğini şimdiden gayiri kabulu rucu olarak beyan ve ikrar ederKEFİL KİRACI MAL SAHİBİ