Emlak | Konular | Kitaplar

KİRA BEDELİNİ UYARLAMA DAVA DİLEKÇESİ

………………………… MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

DAVALI : …………………………

KONU : Kira bedelinin değişen yeni koşullara uyarlanması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1 – Davalı taraf, müvekkilin davaya konu taşınmazında …./…./20…. tarihinden bu yana kiracı olarak ikamet etmektedir. Mahkemeye sunduğumuz kira sözleşmesinde de görüleceği üzere yıllık kira artış oranı % ………. olarak belirlenmiş ve uygulanagelmiştir.
2- Mevcut kira bedeli aylık ………. TL’dir. Ancak aradan geçen yıllar, enflasyon artışı ve değişen ekonomik koşullar neticesinde ………. TL kira bedeli, cüz’i bir meblağa dönüşmüştür.
3- Ayrıca davaya konu taşınmaz için ödenmekte olan ………. TL kira bedeli, bölgede uygulanan emsal kira bedelleri karşısında da oldukça düşük kalmaktadır. Müvekkilin bu büyüklükteki ve oldukça merkezi bir yerde bulunan dairesi için ödenen kira bedelinin arttırılması için taraflar uzlaşma sağlayamadığından, dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, tanık, bilirkişi, keşif, yemin.

SONUÇ VE İSTEM : Talebimizin kabulü ile;
1- Ödenmekte olan ………. TL kira bedelinin dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ………. TL olarak belirlenmesine;
2- Dava süresince oluşacak aradaki farkın müvekkile ödenmesine;
3- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemeniz’den saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…./…./20…

Davacı Vekili

…………………………

Konular