Emlak | Konular | Kitaplar

KİRA KONTRATI – DÜKKAN
KİRAYA VEREN
ADRESİ
KİRACI
ADRESİ
KİRA KONUSU……………………………………….’ye ait, ……………………………………….adresindeki dükkanın kiralanması
KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ…./…./20….
KİRA SÜRESİ3 (ÜÇ) YIL

1. İlk yıl için ( ../../…. – ../../…. tarihleri arası ) aylık kira bedelleri ………. (…………………………) Türk Lirası’dır. Aylık kira bedeli ödemeleri her ayın 1. günü ………………………… Bankası’nın ………………………… Şubesi’ndeki (Şube Kodu ……….) ……………….. numaralı hesabına yatırılacaktır. İlk Yıl Toplam Kira Bedeli ………. (…………………………) Türk Lirası’dır.


2. İkinci yıl için ( ../../…. – ../../…. tarihleri arası ) aylık kira bedelleri ………. (…………………………) Türk Lirası’dır. Aylık kira bedeli ödemeleri her ayın 1. günü ………………………… Bankası’nın ………………………… Şubesi’ndeki (Şube Kodu ……….) ……………….. numaralı hesabına yatırılacaktır. İkinci Yıl Toplam Kira Bedeli ………. (…………………………) Türk Lirası’dır.


3. Üçüncü yıl için ( ../../…. – ../../…. tarihleri arası ) aylık kira bedelleri ………. (…………………………) Türk Lirası’dır. Aylık kira bedeli ödemeleri her ayın 1. günü ………………………… Bankası’nın ………………………… Şubesi’ndeki (Şube Kodu ……….) ……………….. numaralı hesabına yatırılacaktır. Üçüncü Yıl Toplam Kira Bedeli ………. (…………………………) Türk Lirası’dır.


4. 3. yıldan sonra taraflar kira akdini devam ettirmek isterlerse yıllık kira miktarını, artış oranını ve kira müddetini yeniden görüşeceklerdir.


5. Kira konusu dükkan elektrik saati ve tesisatı, (…) adet terek rafı, (…) adet tezgah ve (…) adet büyük boy aynası ile hiç masrafsız, tam kullanıma hazır olarak kiracıya teslim edilmiştir. Kiracı tahliye anında dükkanı aldığı gibi teslim edecek olup, işi gereği kullanım için yapacağı masrafları hiçbir surette kiraya verenden talep etmeyecektir. Kira akdi devam ederken veya tahliye anında kiracı yapacağı hiçbir masrafı talep etmeyecektir.


6. Dükkanın elektrik, su, kapıcı, yakıt, telefon, çöp vergisi kiracıya ait olup, bunlardan kiraya verenin hiçbir sorumluluğu yoktur.


7. Kararlaştırılan kira bedelleri net olup, kiracı ayrıca bu rakam üzerinden Stopaj Vergisi ödeyecektir. Stopaj Vergisi kira bedeline ek olarak kiracıya aittir.


8. Kiracı kiraya verenin yazılı izni olmadan kira konusu dükkanı, bir başkasına devredemez, kiraya veremez, yanına ortak alamaz.


9. Kiracı kiraya verenin yazılı izni olmadan kira konusu taşınmazda tadilat, tamirat ve esaslı değişiklik yapamaz.


10. Aylık kira bedellerinden biri veya hepsi gününde veya hiç ödenmez ise diğer aylık ve yıllık kira bedelleri de muaccel hale gelecektir.


11. Tarafların bu kontratta yazılı adresleri kanuni tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılmış ve yapılacak tebligatlar muteber olacaktır.


12. Bu kira akdinden doğacak ihtilaflarda ………………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, yetki hususu özel olarak kararlaştırılmıştır.


13. İşbu kontrat 2 suret olarak tanzim edilmiş ve birer suret taraflara verilmiştir.


14. Kira konusu taşınmaz, bakkaliye, büfe olarak kullanılacaktır.


…./…./20….

KİRAYA VEREN KİRACI KEFİL
Konular